Łk 10, 25-37

Poprzez przypowieść o miłosiernym Samarytaninie Jezus daje nam wzór postępowania. Ukazuje, jak powinniśmy czynić względem bliźniego – kierując się dobrem, miłością i delikatnością.
Kto jednak jest naszym bliźnim? Każdy! Starajmy się być dla drugiego człowieka bez względu na to, kim jest i jak żyje. Niech naszymi czynami kieruje milosierdzie w każdej relacji z drugim człowiekiem.